اعضای هیأت علمی

نام خانوادگی نام رتبه علمی پست الکترونیک
خراسانی نژاد سارا استادیار skhorasaninejad@yahoo.com
خوشحال سرمست مصطفی استادیار Khoshhal.sarmast@gmail.com
زارعی حسین دانشیار Hosszarei@yahoo.co.uk
سیفی اسماعیل دانشیار esmaeilseifi@yahoo.com
شریفانی محمد مهدی دانشیار Mmsharif2@gmail.com
علیزاده مهدی دانشیار mahdializadeh@gau.ac.ir
قاسم نژاد عظیم دانشیار aghasemnajad@hotmail.com
مشایخی کامبیز دانشیار kambizm@yahoo.com
موسوی زاده سید جواد استادیار sj.mousavizadeh@gmail.com
وارسته اکبرپور فریال استادیار F. varasteh@gau.ac.ir
همتی خدایار دانشیار khodayarhemmati@yahoo.com