آزمایشگاه‌ها


آزمایشگاه‌های گروه علوم باغبانی عبارتند از:
فیزیولوژی گیاهان باغی
استخراج و تجزیه گیاهان باغی
ریزازدیادی و کشت بافت گیاهان باغی
بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک گیاهان باغی
اتاق رشد گیاهان باغی
هرباریوم گیاهان باغی


شرح خدمات آزمایشگاه:
سرویس‌دهی به دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه کارهای پروژه، پایان نامه و کارهای تحقیقاتی، سرویس‌دهی به اعضای هیات علمی در زمینه کارهای تحقیقاتی، کمک کردن به دانشجویان و اعضای هیات علمی در انجام کارهای آزمایشگاهی، کمک به برگزاری کلاس‌های عملی دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری.


مسئول آزمایشگاه مدرک تحصیلی شماره تلفن داخلی شماره تلفن مستقیم پست الکترونیک
صادق آتشی کارشناسی ارشد ۴۸۲ ۰۹۳۷۱۶۹۰۱۷۵ sadegh.a.3@gmail.com