رشته‌ها و گرایش‌ها

تا سال ۱۳۹۵ این گروه دارای سه رشته در مقطع کارشناسی پیوسته با عنوان «اصلاح نباتات»، «مهندسی زراعت و اصلاح نباتات» و «زیست‌فناوری (بیوتکنولوژی) کشاورزی» ، دو رشته در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته با عنوان «اصلاح نباتات» و «زیست فناوری (بیوتکنولوژی) کشاورزی» و دو رشته در مقطع دکتری با عنوان «کشاورزی هسته‌ای» با دو گرایش «اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی کشاورزی»، «اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی» و رشته «اصلاح نباتات» با دو گرایش «بیومتری» و «ژنتیک مولکولی» بود. از سال ۱۳۹۶ با تغییرات اساسی که در سرفصل و چارت رشته‌های گروه از طرف وزارتخانه صورت گرفت رشته‌های گروه نیز تغییر یافت بدین‌صورت که در مقطع کارشناسی پیوسته دارای یک رشته به نام «مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی» در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته دو رشته به نام‌های «بیوتکنولوژی کشاورزی» و «ژنتیک و به‌نژادی گیاهی» و در مقطع دکتری یک رشته به نام «ژنتیک و به‌نژادی گیاهی» گردید.
در این گروه دروس مختلفی از جمله ژنتیک، آمار و احتمالات، طرح آزمایشات کشاورزی، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی در مقطع کارشناسی، ژنتیک مولکولی، بیوتکنولوژی، بیوانفورماتیک، مهندسی ژنتیک، ژنتیک پیشرفته، اصلاح نباتات تکمیلی، روش‌های آماری چند متغیره، روش‌های پیشرفته آماری، ژنومیکس کارکردی و ژنتیک کمی در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می‌شود.


مقطع کارشناسی

عنوان رشته سال پذیرش دانشجو سال پایان دوره
اصلاح نباتات ۱۳۸۹ ۱۳۹۴
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۵ ۱۳۹۵
زیست‌فناوری (بیوتکنولوژی) کشاورزی ۱۳۹۳ ۱۳۹۵
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ۱۳۹۶ ادامه دارد

 


مقطع کارشناسی ارشد

عنوان رشته سال پذیرش دانشجو سال پایان دوره
اصلاح نباتات ۱۳۹۵
بیوتکنولوژی در کشاورزی ۱۳۹۵
بیوتکنولوژی کشاورزی ۱۳۹۶ ادامه دارد
ژنتیک و به‌نژادی گیاهی ۱۳۹۶ ادامه دارد

مقطع دکتری

عنوان رشته سال پذیرش دانشجو سال پایان دوره
کشاورزی هسته‌ای – گرایش اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی کشاورزی ۱۳۹۰ ۱۳۹۰
کشاورزی هسته‌ای- گرایش اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی ۱۳۹۱ ۱۳۹۵
اصلاح نباتات بیومتری ۱۳۹۳ ۱۳۹۳
اصلاح نباتات- گرایش ژنتیک مولکولی ۱۳۹۳ ۱۳۹۳
اصلاح نباتات ۱۳۹۴ ۱۳۹۵
ژنتیک و به‌نژادی گیاهی ۱۳۹۶ ادامه دارد