اعضای هیأت علمی

نام خانوادگی نام رتبه علمی پست الکترونیک
پهلوانی محمدهادی دانشیار hpahlavani@gau.ac.ir
رمضانپور سیده ساناز دانشیار ramezanpours@gau.ac.ir
زینلی نژاد خلیل استادیار zaynalinezhadad@gau.ac.ir
سلطانلو حسن دانشیار soltanlooh@gau.ac.ir
نصراله نژاد قمی علی اصغر استادیار nasrolahnejad@gau.ac.ir
نواب پور سعید دانشیار s.navabpour@gau.ac.ir
یامچی احد استادیار yamchi@gau.ac.ir