رشته‌ها و گرایش‌ها

عنوان رشته مقطع سال پذیرش دانشجو
زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی ۱۳۶۸
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی کارشناسی ۱۳۹۵
زراعت کارشناسی ارشد ۱۳۷۵
کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی) کارشناسی ارشد ۱۳۸۸
علوم و تکنولوژی بذر کارشناسی ارشد ۱۳۹۱
شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز کارشناسی ارشد ۱۳۹۲
زراعت دکتری ۱۳۸۳
فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری ۱۳۹۱
اکولوژی گیاهان زراعی دکتری ۱۳۹۱
علوم و تکنولوژی بذر دکتری ۱۳۹۱