آزمایشگاه‌ها

این گروه دارای ۶ آزمایشگاه می‌باشد که عبارتند از:
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی
آزمایشگاه تحقیقات زراعی
آزمایشگاه تحقیقات بذر
آزمایشگاه گیاهان هرز
آزمایشگاه مدل‌سازی سیستم‌های تولید گیاهی
آزمایشگاه رهیافت‌های سیستماتیک و ژئوماتیک (GIS)
آزمایشگاه‌های گروه زراعت ضمن ارائه علف‌های به دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه، این توانایی را دارند به دانشجویان دیگر گروه‌ها و نهادهای علمی خارج از دانشگاه سرویس‌دهی مطلوبی را ارائه دهند چنان‌که تا بدین لحظه نیز توانسته‌اند از انجام این مهم با موفقیت بیرون بیایند.

کارشناسان گروه:

مهندس محمد طاهری (کارشناس ارشد علف‌های هرز)
تلفن داخلی: ۴۶۰
Email:javidtaheri1350@gau.ac.ir


مهندس محمدعلی محبوبی‌فر (کارشناس ارشد زراعت)
تلفن داخلی: ۴۶۳
Email:alimahbubi016@gmail.com