آزمایشگاه بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک گیاهان باغی

کد دستگاه نام دستگاه شرکت سازنده تعرفه (تومان)
۳ الکتروفورز Pars- Eps-600z ۱۰۰۰۰
۳ پی سی آر Peqstar ۵۰۰۰
۳ ژل اسکن آلمان ۵۰۰۰
۳ ژل داک کیاژن ۱۰۰۰۰
۳ سانتریفوژ ۱۳هزار دور Sigma ۱۰۰
۳ میکروفیوژ MFP-3500 ۵۰۰
۳ فریزر۲۰ Altus ۱۰۰۰
۳ فریزر ۱۶ قصر سرما ۱۰۰۰
۳ یخچال Sanyo ۵۰۰
۳ تانک ازت آلمان ۵۰۰
۳ بن ماری (حمام آب گرم( Behdad ۱۰۰
۳ میکروسکوپ نوری Nikon ژاپن ۱۰۰
۳ بینوکولار Nikon ژاپن ۱۰۰
۳ هیتر مغناطیسی IKA آلمان ۱۰۰
۳ ترازو ۰۰۱/۰ ایتالیا ۱۰۰
۳ پیپیت شات دوران آلمان ۱۰۰
۳ پوار مکانیکی شات دوران آلمان ۱۰۰
۳ سمپلر آلمان ۱۰۰
۳ دستگاه مایکروویو ایران ۵۰۰
۳ شیکر ایران ۱۰۰۰