آزمایشگاه‌ها

این گروه‏ در حال حاضر دارای هشت آزمایشگاه فعال به نام‌های آزمایشگاه تحقیقات گیاه‌پزشکی، آزمایشگاه کنترل بیولوژیک، آزمایشگاه بیماری‌های گیاهی، آزمایشگاه حشره‌شناسی، آزمایشگاه کارشناسی ارشد حشره‌شناسی، آزمایشگاه آفات گیاهی، آزمایشگاه ویروس‌ها و پروکاریوت‌ها و اتاق کشت میکروبی می‌باشد.
این آزمایشگاه‌ها به تجهیزات آزمایشگاهی مناسبی از قبیل ژرمیناتور، انکوباتور، کُلدانکوباتور، آون، الایزا، پی.سی.آر، سانتریفیوژهای پیشرفته، میکروسکوپ‌های پیشرفته مجهز به دوربین، استریومیکروسکوپ‌های پیشرفته و کلکسیون حشرات مجهز هستند و از قابلیت ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی به دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی و اعضای هیات علمی برخوردار می‌باشند.

کارشناس گروه: مهندس حمیدرضا کلاتی

مسئول آزمایشگاه

مدرک تحصیلی

شماره تلفن داخلی

شماره تلفن مستقیم

پست الکترونیک

حمیدرضا کلاتی

کارشناسی زیست شناسی- گرایش علوم گیاهی

۴۳۵

۰۱۷۳۲۴۲۳۱۸۰

kalati_hamidreza@yahoo.com