اعضای هیأت علمی

نام خانوادگی نام رتبه علمی پست الکترونیک
آساده غلامعلی مربی g_asadeh@yahoo.com
افشاری علی دانشیار afshari@gau.ac.ir
رحیمی نژاد وحید استادیار vahidrn65@yahoo.com
رضوی سیداسماعیل استادیار razavi@gau.ac.ir
رهنما کامران دانشیار kamranrahnama1995@gmail.com
سرایلو محمدحسن دانشیار sarailoo@yahoo.com
صانعی سیدجواد مربی sa_nei@yahoo.com
طاهری عبدالحسین دانشیار a.taheri@gau.ac.ir
ندیمی احمد استادیار nadimi@gau.ac.ir
نصراله نژاد سعید دانشیار snasrollahnejad@yahoo.com
یزدانیان محسن استادیار mohsenyazdanian@gau.ac.ir