رشته‌ها و گرایش‌ها

عنوان رشته مقطع سال پذیرش دانشجو
مهندسی کشاورزی- گیاه‌پزشکی کارشناسی ۱۳۷۳-تاکنون
مهندسی کشاورزی-بیماری‌شناسی گیاهی کارشناسی ارشد ۱۳۸۲-تاکنون
مهندسی کشاورزی-حشره‌شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد ۱۳۸۶-تاکنون
بیماری‌شناسی گیاهی -گرایش قارچ‌شناسی دکتری ۱۳۸۹-تاکنون
ویروس‌شناسی گیاهی دکتری ۱۳۹۱-تاکنون