کتاب ها

عنوان کتاب مولف/مترجم
آمار کاربردی و برنامه‌نویسی در سس محمدهادی پهلوانی
اصلاح نباتات پیشرفته سیده ساناز رمضانپور، حسن سلطانلو
تجزیه و تحلیل آماری پژوهش‌های علوم کشاورزی سعید نواب پور
تکنیک‌های بیولوژی مولکولی سیده ساناز رمضانپور، حسن سلطانلو
تکنیک‌های ژنتیک کمی و بیومتری در اصلاح نباتات محمدهادی پهلوانی
راهنمای پژوهش در علوم زیستی علی اصغر نصراله نژاد قمی
مبانی اصلاح نباتات سیده ساناز رمضانپور، حسن سلطانلو
نشانگرهای مولکولی در ژنتیک و بیوتکنولوژی گیاهی حسن سلطانلو