آزمایشگاه مهندسی ژنتیک

نام دستگاه کد دستگاه شرکت سازنده تعرفه (ریال)
خارج دانشگاه داخل دانشگاه
سانتریفیوژ یخچال‌دار (هربار استفاده یا هر نیم ساعت) سیگما ۱۲۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰
سانتریفیوژ معمولی (هربار استفاده یا هر نیم ساعت) سیگما ۱۲۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰
اسپکتروفتومتر (هر نمونه) IMPLEN ۱۲۰۰۰ ۶۰۰۰
بن ماری (هر ساعت) MEMMERT آلمان ۳۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰
PHمتر (هر نمونه) EUTECH ۳۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰
آون رومیزی (هر ساعت) EHRET آلمان ۳۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰
آون رومیزی (هر ساعت) فن آزما گستر، ایران ۳۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰
آون (هر ساعت) MEMMERT آلمان ۳۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰
انکوباتور هیبریداسیون رومیزی ۱۲۸/۵ GFL
هات پلیت (هر ساعت) Labnet ۲۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰
هیت پلیت DRAGONLAB
ورتکس ۱۵۲۴/۵ DRAGONLAB
ورتکس میکرو Labnet
ترازو حساس چهار صفر ۱۲۶/۵ Kern آلمان
تانک ازت ۴۵ لیتری MVE,Alta,Class2 آمریکا
ترازو دیجیتال دو صفر
فریزر منفی هشتاد درجه صندوقی GFL
فریزر منفی بیست درجه ایستاده سامسونگ
یخچال فریزر منفی بیست درجه ایستاده سامسونگ
فریزر منفی بیست درجه ایستاده الکترواستیل
اتوکلاو رومیزی دیجیتالی (هربار استفاده) HSP ۴۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰