آزمایشگا الکتروفورز

نام دستگاه کد دستگاه شرکت سازنده تعرفه (ریال)
خارج دانشگاه داخل دانشگاه
Sds-page الکتروفورز دوبعدی (هربار استفاده) ۱۶۷۸/۵ GE Healthcare ۲۰۰۰۰۰
IMAGE SCANNER III اسکنر ژل پروتئین ۱۶۷۷/۵ GE Healthcare
ژل اسکن (هربار استفاده) CORBETT ۳۰۰۰۰۰
الکتروفورز عمودی (هربار استفاده) Bio-RAD، آمریکا ۲۵۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰
الکتروفورز عمودی (هربار استفاده) APLEX ۲۵۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰
الکتروفورز افقی (هربار استفاده) Bio-RAD، آمریکا ۱۵۰۰۰۰
ژل داکیومنت (هربار استفاده) ۱۶۲۰۱/۱۳ Vilberlormat، فرانسه ۵۰۰۰۰
ژل داکیومنت (هربار استفاده) کیاژن، ایران ۵۰۰۰۰
شیکر رومیزی (هرساعت) DRAGONLab ۳۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰
شیکر انکوباتور (هرساعت) ۱۳۷۰/۵ مهندسی پزشکی سارا طب، ایران ۳۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰
مایکروویو ۱۶۰۴/۵ پاناسونیک
آب مقطر گیری – یکبار و دوبار تقطیر (هرلیتر) ۱۴۲۹/۵ GFL، آلمان ۱۰۰۰۰