آزمایشگاه کشت بافت

نام دستگاه کد دستگاه شرکت سازنده تعرفه (ریال)
خارج دانشگاه داخل دانشگاه
هود لامینار فلو بهزاد نوین، ایران
هود کلاس ۱ نورصنعت فردوس، ایران