آزمایشگاه سیتوژنتیک

نام دستگاه کد دستگاه شرکت سازنده تعرفه (ریال)
خارج دانشگاه داخل دانشگاه
میکروسکوپ ازمایشگاهی صا ایران
استریومیکروسکوپ صا ایران