اتاق انکوباسیون (نگهداری نمونه)

نام دستگاه کد دستگاه شرکت سازنده تعرفه (ریال)
خارج دانشگاه داخل دانشگاه
فریزر منفی هشتاد درجه ایستاده Arctiko
فریزر منفی هشتاد درجه ایستاده Arctiko
فریزر منفی سی درجه ایستاده ایران
یخچال ویترینی چهار درب الکتروامین، ایران
یخچال ایستاده هیمالیا
یخچال ایستاده آزمایش
انکوباتور یخچالدار ۱۹۲۳/۵ MEMMERT، آلمان
استبیلایزر ۱۶۵۹/۵ فاراتل