کتاب ها

عنوان کتاب مولف/مترجم
آسیب‌شناسی قارچ‌های خوراکی دکتر اسماعیل رضوی و همکاران
آسیب‌شناسی درخت زیتون دکتر سیدجواد صانعی
آسیب‌شناسی کلزا دکتر جواد صانعی و همکاران
آناتومی گیاهی گیاهان سالم و بیمار دکتر سیدجواد صانعی و همکاران
اصول کنترل بیماری‌های گیاهی دکتر سعید نصرالله نژاد
بازنگری مقالات: ورتیسیلیوم- جلد اول دکتر سیدجواد صانعی و همکاران
بازنگری مقالات: پژمردگی ورتیسیلیومی درختان میوه و سایه دار- جلد دوم دکتر سیدجواد صانعی و همکاران
بازنگری مقالات: منابع ورتیسیلیوم- جلد سوم دکتر سیدجواد صانعی و همکاران
بافت شناسی گیاهی دکتر جواد صانعی و دکتر اسماعیل رضوی
بیماری‌های باکتریایی گندم دکتر کامران رهنما
بیواکولوژی بیماری زوال درختان نارون دکتر کامران رهنما
بیوانفورماتیک در محیط R دکتر سیداسماعیل رضوی و همکاران
پژمردگی های ورتیسیلیومی دکتر سیدجواد صانعی و همکاران
جنین شناسی در گیاهان گلدار دکتر جواد صانعی و دکتر اسماعیل رضوی
حفظ و نگهداری قارچ ها دکتر سیدجواد صانعی و همکاران
دستور کار آزمایشگاه قارچ شناسی دکتر جواد صانعی و دکتر اسماعیل رضوی
راهنمای عملی شناسایی بیماری‌های پیاز دکتر کامران رهنما
راهنمای کلینیک گیاهی دکتر کامران رهنما
ساختار گیاهان آوندی دکتر سیدجواد صانعی و همکاران
سامانه‌های فیزیولوژیک در حشرات دکتر محسن یزدانیان
سم شناسی کشاورزی دکتر سیدجواد صانعی و همکاران
فیزیواکولوژی حشرات- ساز و کارها و الگوها دکتر محسن یزدانیان
فیزیولوژی و بیوشیمی حشرات دکتر محسن یزدانیان
قارچ های گاسترومیست دکتر جواد صانعی و دکتر اسماعیل رضوی
کاربرد اصول بوم‌شناختی در مدیریت تلفیقی آفات دکتر علی افشاری
کاربرد بیوتکنولوژی در کنترل آفات و پایداری اکولوژیک دکتر اسدلله احمدی خواه و دکتر محسن یزدانیان
کایرومون‌های گیاهی در اکولوژی و کنترل حشرات دکتر محسن یزدانیان
مقدمه‌ای بر بیوتکنولوژی قارچ‌ها‌ دکتر کامران رهنما
مهندسی اکولوژیک در مدیریت آفات دکتر علی افشاری