کایرومون‌های گیاهی در اکولوژی و کنترل حشرات

عنوان کتاب: کایرومون‌های گیاهی در اکولوژی و کنترل حشرات
مترجم: دکتر محسن یزدانیان، دکتر رضا فرشباف
ایمیل مترجم: mohsenyazdanian@gau.ac.ir
ناشر:
سال چاپ: ۱۳۸۷