سامانه‌های فیزیولوژیک در حشرات

عنوان کتاب: سامانه‌های فیزیولوژیک در حشرات
مترجم: دکتر محسن یزدانیان
ایمیل مترجم: mohsenyazdanian@gau.ac.ir
ناشر: انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سال چاپ: ۱۳۹۰