مهندسی اکولوژیک در مدیریت آفات

عنوان کتاب: مهندسی اکولوژیک در مدیریت آفات
مترجم: دکتر علی افشاری
ایمیل مترجم: afshari@gau.ac.ir
ناشر: انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سال چاپ: ۱۳۸۷