کاربرد اصول بوم‌شناختی در مدیریت تلفیقی آفات

عنوان کتاب: کاربرد اصول بوم‌شناختی در مدیریت تلفیقی آفات
مترجم: دکتر علی افشاری
ایمیل مترجم:afshari@gau.ac.ir
ناشر: انتشارات مختومقلی فراغی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سال چاپ:۱۳۹۰