بیماری‌های باکتریایی گندم

عنوان کتاب: بیماری‌های باکتریایی گندم (مفاهیم و روش‌های مدیریت بیماری)
مترجم: دکتر کامران رهنما، مهندس محمدعلی عربخانی، و مهندس هادی محمودی
ایمیل مترجم: kamranrahnama1995@gmail.com
ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سال چاپ: ۱۳۸۹