راهنمای کلینیک گیاهی

عنوان کتاب: راهنمای کلینیک گیاهی
مترجم: دکتر کامران رهنما، دکتر مجتبی ممرآبادی
ایمیل مترجم: kamranrahnama1995@gmail.com
ناشر: انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سال چاپ: ۱۳۸۸