درباره دانشکده

دانشکده تولید گیاهی

این دانشکده با نام اولیه دانشکده علوم زراعی در سال ۱۳۷۳شروع به فعالیت نمود. از آن سال به بعد، ضمن گسترش کمی و کیفی و با توجه به رسالت و جایگاه دانشگاه تخصصی علوم کشاورزی در سال ۱۳۸۹ دانشکده تولید گیاهی با چهار گروه آموزشی شامل: گروه‌های زراعت، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، گیاهپزشکی و مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز تفکیک گردید. در سنوات گذشته معاونت آموزشی و معاونت پژوهشی مجزا بوده ولی پس از تفکیک دانشکده در سال ۱۳۸۹، حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی نیز با هم تلفیق گردید.
دانشکده تولید گیاهی در مجموع ۳۹ نفر عضو هیات علمی تمام وقت (۳ نفر استاد، ۱۶ نفر دانشیار، ۱۹ استادیار و ۱ نفر دانشور) دارد.
در حال حاضر دانشجویان در سه مقطع کارشناسی (۳۸۵ نفر)، کارشناسی ارشد (۲۵۱ نفر) و دکتری (۱۶۶ نفر) مشغول به تحصیل می‌باشند.
الف) مقطع کارشناسی شامل رشته‌های مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، گیاهپزشکی، مهندسی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز
ب) مقطع کارشناسی ارشد شامل رشته‌های اگروتکنولوژی (فیزیولوژی زراعی، اکولوژی گیاهان زراعی، علوم علف‌های هرز و علوم
تکنولوژی بذر) بیوتکنولوژی کشاورزی، ژنتیک و بهنژادی گیاهی، بیماری‌شناسی، حشره‌شناسی کشاورزی، مهندسی علوم باغبانی (درختان میوه، سبزی‌ها، گیاهان زینتی، گیاهان دارویی، تولید محصولات گلخانه‌ای)
ج) مقطع دکتری شامل رشته‌های اگروتکنولوژی (فیزیولوژی گیاهان زراعی و اکولوژی گیاهان زراعی)، ژنتیک و بهنژادی گیاهی،
بیماری‌شناسی گیاهی (قارچ‌شناسی، ویروس‌شناسی و نماتدشناسی گیاهی) و مهندسی علوم باغبانی (اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی، فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی)