تماس با دانشکده

آدرس:

گرگان – میدان بسیج – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی – دانشکده تولید گیاهی
کد پستی: ۴۳۴۶۴-۴۹۱۸۹

واحد شماره تماس
مرکز تلفن دانشکده ۰۱۷۳۲۴۴۰۸۷۰-۱
فاکس ۰۱۷۳۲۴۲۰۹۸۱
حوزه ریاست ۰۱۷۳۲۴۳۷۶۱۸
معاونت ۰۱۷۳۲۴۳۷۶۱۷
مدیر امور عمومی ۰۱۷۳۲۴۳۷۶۰۷
امور مالی ۰۱۷۳۲۴۴۰۸۷۲
آموزش دانشکده ۰۱۷۳۲۴۲۶۹۴۲
گروه علوم باغبانی و فضای سبز ۰۱۷۳۲۴۳۷۶۱۴
گروه زراعت ۰۱۷۳۲۴۳۷۶۱۵
گروه گیاهپزشکی ۰۱۷۳۲۴۳۷۶۱۹
گروه اصلاح نباتات و زیست فناوری ۰۱۷۳۲۴۳۷۶۱۶